Aktualizacja! - Informacja o Wyłonieniu wykonawcy 

[do pobrania tutaj]

 

Dotyczy zakupu wraz z dostawą przenośnego sprzętu komputerowego

 

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu wraz z dostawą przenośnego sprzętu komputerowego dla
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku w związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku.

TREŚĆ ZAPYTANIA