Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Dzierzgoniu funkcjonuje od 01.04.2019r. Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 01.03.2019 r. nr DES.III.7421.4.2019.KG.

Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowego wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii  Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej.

Dofinansowanie projektu z UE: 10 990 000 zł

Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański Województwa Pomorskiego, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

Biuro projektowe mieści się w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. 

w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń , Telefon: 55 276 25 79.

Biuro pracowników NOWES  mieści się  w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku,  ul. Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork, Telefon 55 272 36 78.

 

 

Kontakt

W terenie pracują dla Państwa nasi animatorzy i doradcy kluczowi, kluczowi doradcy biznesowi do których kontakt podany jest na naszej stronie.

U animatorów lokalnych:

 • uzyskają Państwo informacje dotyczące Ekonomii Społecznej,
 • zapoznają się Państwo z naszą BEZPŁATNĄ ofertą,
 • otrzymają Państwo wzory dokumentów, które po wypełnieniu uprawniają do skorzystania z oferowanego wsparcia przez NOWES

Z Doradcami Kluczowymi, Kluczowymi doradcami biznesowymi będziecie Państwo pracować nad profesjonalizacją działań, tworzeniem lub / i rozwojem PES i PS .

 

 
O projekcie

Celem projektu „  Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, w tym  rozwój sektora ekonomii społecznej, wzmocnienie jego potencjału oraz zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w subregionie nadwiślańskim w okresie 01.11.2018-30.06.2023.

Działania projektowe wspierające w  szczególności w zakresie powstawania podmiotów ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstw społecznych (PS) i tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia istniejącym podmiotom w celu zwiększenia ich konkurencyjności i funkcjonowania na rynku.

Wsparcie w ramach Projektu nie jest uzależnione od przestrzegania przez odbiorców reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii – wsparcie to jest ogólnodostępne dla grupy docelowej Projektu.

 

Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe:

 • osoby fizyczne w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające na obszarach objętych wsparciem zainteresowane założeniem, prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego, np. spółdzielni socjalnej i/lub pracą w sektorze ES,
 • podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych
 • podmioty ekonomii społecznej działające na obszarach objętych projektem,
 • pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne.

 

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie obejmujące łącznie zastosowanie następujących typów usług:

 • usługi animacji lokalnej, w szczególności usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, tworzenie grup inicjatywnych w zakresie przedsiębiorczości społecznej, wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów,
 • doradztwo kluczowe dla podmiotów ekonomii społecznej i grup inicjatywnych, w tym w szczególności usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych (szkolenia, doradztwo kluczowe i specjalistyczne, szkolenia/ kursy zawodowe, mentoring itp.),
 • fora biznesowe i sieciowanie  przedsiębiorstw społecznych z biznesem
 • wsparcie dotacyjne na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, oraz wsparcie pomostowe w formie finansowej i w formie zindywidualizowanego doradztwa służące uzyskaniu stabilności do samodzielnego funkcjonowania,
 • usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji, m.in.: doradztwo specjalistyczne i biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej,
 • działania edukacyjne w szkołach nt. ekonomii społecznej i tworzenia spółdzielni uczniowskich skierowane do uczniów.

 

 

Ekonomia społeczna to uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. Pomaga zapobiegać wykluczeniu społecznemu poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (takich jak np. usługi opiekuńcze.)

Linki do pobrania:

Kontakty [link]