DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA I DOTACYJNA NOWES 

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału i skorzystania z oferowanych usług.

 

Poniżej znajdują się do pobrania dokumenty rekrutacyjne

 oraz dotyczące skorzystania z dotacji w ramach projektu.

 

REKRUTACJA (do pobrania)

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla osób fizycznych

3. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla osób prawnych

4. Status uczestników planowanych do zatrudnienia

5. Karta oceny zgłoszenia uczestnictwa w projekcie NOWES

6. Indywidualna ścieżka wsparcia

7. Umowa na świadczenie wsparcia osoba fizyczna

8. Umowa na świadczenie wsparcia osoba prawna

8a. Załącznik nr 1 do umowy na świadczenie wsparcia osoba prawna

8b. Załącznik nr 2 do umowy na świadczenie wsparcia osoba prawna

 

DOTACJE (do pobrania)

1. Regulamin przyznawania środków finansowych OWES 

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu Biznesplan

4. Załącznik nr 3 do Regulaminu Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji

5. Załącznik nr 4 do Regulaminu Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego

6. Załącznik nr 5 do Regulaminu Oświadczenie osoby która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w PS

7. Załącznik nr 6 do Regulaminu Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

8. Załącznik nr 7 do Regulaminu Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

9. Załącznik nr 8 do Regulaminu Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

10. Załącznik nr 9 do Regulaminu_Regulamin Komisji Oceny Wniosków

10a. Załącznik nr 9.1 do Regulaminu KOW Karta oceny formalnej wniosku

10b. Załącznik nr 9.2 do Regulaminu KOW Karta oceny merytorycznej biznesplanu

10c. Załącznik nr 9.3 do Regulaminu KOW Deklaracja bezstronności i poufności

11. Załącznik nr 10 do Regulaminu umowa o udzielenie bezzwrotnego wspracia finansowego_dotacja

12. Załącznik nr 11 do Regulaminu umowa o podstawowe przedłużone wsparcie pomostowe

13. Załącznik nr 12 do Regulaminu wniosek odwoławczy

14. Załącznik nr 13 do Regulaminu Oświadczenie istniejącego PS i PES ekonomizującego się

15a. Załącznik nr 14.1 do Regulaminu Oświadczenie nowo utworzonego PS - osoba fizyczna

15b. Załącznik nr 14.2 do Regulaminu Oświadczenie nowo utworzonego PS - osoby prawne

16. Załącznik nr 15 Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

17. Załącznik nr 16 do Regulaminu Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu - pomoc publiczna

18. Załącznik nr 17 do Regulaminu Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej - pomoc publiczna

19. Załącznik nr 18 do Regulaminu Informacja o uzyskanej pomocy de minimis

20. Załącznik nr 19 do Regulaminu Opinia Doradcy w zakresie przygotowania do realizacji Biznesplanu PS

21. Załącznik nr 20 do Regulaminu Wzór weksla

22. Załącznik nr 21 do Regulaminu Wzór deklaracji wekslowej

23. Załącznik nr 22 do Regulaminu Oświadczenie o rachunku bankowym przedsiębiorstwa społecznego

24. Załącznik nr 23 do Regulaminu Oświadczenie dot.rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego

25. Załącznik nr 24 do Regulaminu Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem

26. Załącznik nr 25 do Regulaminu Zestawienie poniesionych wydatków

27. Załącznik nr 26 do Regulaminu Oświadczenie PS zwolnionego podmiotowo lub przedmiotowo z podatku VAT

 

ZAPYTANIE OFERTOWE