Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku  w partnerstwie  z Regionalnym Towarzystwem  Inwestycyjnym  S.A. , Gminą Dzierzgoń oraz Powiatem Sztumskim zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek -> PRACA!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

TYTUŁ PROJEKTU: „KIERUNEK – PRACA!”

NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE: RPPM.05.02.02-22-0039/19

PODDZIAŁANIE: 05.02.02. Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy RPO WP na lata 2014-2020
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 875 457,01 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 781 684,16 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, Podziałanie 05.02.02. Aktywizacja Zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WP na lata 2014-2020

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost do 31.12.2022 r. zatrudnienia wśród 150 osób pozostających bez pracy należących do jednej z grup: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami oraz osób pracujących w trudnej sytuacji na rynku pracy zamieszkujących powiat sztumski, malborski i kwidzyński poprzez wdrożenie kompleksowych i zindywidualizowanych rozwiązań aktywizacyjnych w oparciu o partnerską współpracę PUP, MOPS, NGO (organizacji pozarządowych) i Instytucji Otoczenia Biznesu.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

a) osoby pozostające bez pracy (powyżej 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach;

b) osoby pozostające bez pracy (powyżej 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat); 

c) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu;

d) osoby ubogie pracujące; 

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

f) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia); 

g) reemigranci 

Terminy naborów:

Rekrutacja ma charakter ciągły – od 12.2019 r. i trwa do momentu wyczerpania liczby miejsc w projekcie.

Zapewniamy:

·         przedstawienie oferty aktywizacji zawodowej/szkoleniowej w formie Indywidualnego Planu Działania;

·         szkolenia zawodowe, które będą miały na celu uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności zawodowe;

·         spotkanie z pośrednikiem pracy, który przedstawi oferty pracy;

·         staże zawodowe w celu nabycia niezbędnego doświadczenia zawodowego;

·         stypendium szkoleniowe i stażowe;

·         badanie lekarskie przed podjęciem stażu;

·         ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu;

·         dla osób z niepełnosprawnościami wsparcie trenera pracy;

·         osobom, które znajdą zatrudnienie wsparcie psychologa w celu utrzymania zatrudnienia;

·         zwrot kosztów dojazdów i opieki nad dzieckiem lub osoba zależną;

·         wsparcie mobilności przestrzennej dla 40 uczestników/uczestniczek  – zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem przez 12 miesięcy od podjęcia zatrudnienia.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO PRACODAWCÓW

Pakiet stażowyzwrot kosztów związanych z organizacją stażu (m.in. wyposażenie stanowiska pracy, zakup materiałów i narzędzi, odzieży ochronnej, szkoleń BHP);

- zatrudnienie subsydiowane dla 3 uczestników/uczestniczek przez 3 miesięcy w wysokości refundacji 50% kosztów wynagrodzenia pracownika;

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 3 uczestników/uczestniczek, którzy będą korzystać z zatrudnienia subsydiowanego do wysokości równowartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. 

DO POBRANIA:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
2. Formularz rekrutacyjny

Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o dostarczenie wraz z formularzem rekrutacyjnym orzeczenia o niepełnosprawności, natomiast osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne proszone są o dostarczenie zaświadczenia z informacją o okresie pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych.

DO POBRANIA również:

1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

3. Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem

4. Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną

5. Oświadczenie - osoba zależna

OSOBY DO KONTAKTU:

1. Iwona Błaszczyk tel. 55 272 36 78 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Patrycja Bloch-Majewska tel. 55 276 25 70 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Katarzyna Coghen tel. 55 276 00 37 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.