Zrealizowane Projekty

01.09.2016 – 30.09. 2018r.  Projekt . Wzmacniamy Potencjał na potrzeby branży ICT współfinansowany  ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie w ramach Działania 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach umowy nr RPPM.05.02.02-22-0120/15-00 z dnia 19.09.2016r.

na kwotę 1 020 494,83 zł.  – Projekt skierowany był do 100 osób kobiet i mężczyzn w tym osób niepełnosprawnych po 30 roku życia zamieszkałych w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych powiaty malborski, kwidzyński, sztumski. 

 

15.08.2016 – 21.08. 2016r. Narodowe Centrum Kultury - dotacja na realizację zadania w ramach Programu Polsko  – Ukraińska Wymiana Młodzieży (zadanie realizowane w Polsce - Bieszczady) Wymiana była poświęcona sztuce teatralnej. Zajęcia w ramach warsztatów podnosiły umiejętności, rozszerzały zakres zainteresowań, rozwijały wyobraźnię i uczyły kreatywności. Wszyscy uczestnicy aktywnie brali udział we wszystkich działaniach, a w czasie wolnym planowane były różne wycieczki, zajęcia integracyjne i sportowe 

 • na kwotę 55 360zł  – 75 osób w tym po 34 uczestników z Polski i Ukrainy w wieku od 12 do 18 lat.

 

01.04. 2015r. do 31.05.2015r. Zadanie publiczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja(PAI) realizowanego na podstawie art. 62 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 149.)w ramach Bloku II Integracja społeczna

 • na kwotę 10  640 zł  -  zadanie skierowane do 19 osób.

 

 

2013 -2014 w partnerstwie z Urzędem Miasta SWP realizowało projekt (dotyczy tylko tej części związanej z Inkubatorem SWP)  „Modernizacja i rozwój Inkubatora Przedsiębiorczości w Malborku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałania 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych. 

 • na  kwotę 1 137 500,46zł  - projekt skierowany do nieograniczonej liczby przedsiębiorców

 

01.10.2012r – 30.04.2013r.  „Rządowy Program  na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013” Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Aktywny senior – jestem szczęśliwy”

 • na kwotę 147640,00 zł.  -  34 osoby uczestniczyły w projekcie

 

 

Projekty  współfinansowane ze środków programu Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

 przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

 

01.01.2011r – 31.12.2012r. „Kurs na sukces – aktywne wsparcie przedsiębiorczości”

 • 3 889 966,00zł.  - 69 osób otrzymało dotację

01.01.2009r – 31.12.2010r„ Mała firma duży sukces – wsparcie i promocja przedsiębiorczości

 w powiecie malborskim I „

 • 999 400,00 zł.    -   24 osoby otrzymały dotację

01.01.2009r – 31.12.2010r. „Moja firma to mój sukces IV – aktywne wsparcie przedsiębiorczości”    

 • 930150,00 zł.      -   13 osób otrzymało dotację

01.11.2009r – 31.12.2010r   „ Mała firma duży sukces – wsparcie i promocja przedsiębiorczości 

  w powiecie malborskim II „ 

 • 994600,00 zł.     -   24 osoby otrzymały dotację

 

 

Etapy Działalności Punktu Konsultacyjnego

 

01.09.2009-30.09.2010r- Stowarzyszenie kontynuowało działalność Punktu Konsultacyjnego w oparciu o umowę nr PK/2.2.1/2008/L/11-06  zawartą dnia 09.10.2008 roku w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”-Poddziałanie 2.2.1 PO KL. Punkt Konsultacyjny w Malborku był jednym z siedmiu Punktów województwa pomorskiego. 

 

Dnia 30.09.2010r. działalność Punktu Konsultacyjnego zamknięto – zgodnie z zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umową- po uprzednim wypowiedzeniu przez SWP w Malborku i podpisaniu Aneksu nr 7 z dnia 28-09- 2010r. 

 

01.01.2008r – 31.08.2008r. Jako jednostka zarejestrowana w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod nr 176 Stowarzyszenie prowadziło Punkt Konsultacyjny oferujący usługi informacyjne mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom wynikające z umowy podpisanej 17.11.2006 roku o udzielenie wsparcia na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Lokalnego w ramach  podziałania 1.1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego  Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

 

12.2006r. – 12.2007r. realizacja projektu ”Punkt konsultacyjny” w ramach SPO WKP Działanie 1.1.1. W ramach projektu konsultanci udzielają przedsiębiorcom usługi informacyjne z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępnych źródłach finansowania. 

 

05.2003r. – 09.2005r. utworzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

 

01.02.2009r – 28.02.2010r Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej.  Działanie 7.2” Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie7.2.2”Wsparcie ekonomii społecznej”   BINGO - BIURO INTEGRACJI NGO 

 • na kwotę 399 170,00zł. – 20 osób uczestniczyło w projekcie

 

04.2006 – 03.2008r Projekt „Wzmocnienie instytucjonalne droga do poprawy jakości naszych usług” z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw , lata 2004-2006, Priorytet 1,Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu

 • na kwotę  290 170,35 zł. –modernizacja budynku SWP

 

 

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet I   Aktywna Polityka Rynku Pracy w Ramach Integracji Zawodowej i Społecznej. Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie  grup szczególnego ryzyka.

 

01.04.2006r. – 31.03.2008r. :” Trzy kroki do sukcesu na rynku pracy „   

 • na kwotę 855 460,98 zł.  -    90 osób uczestniczyło w projekcie

01.09.2006r. – 30.11.2007r. ” Malborskie Warsztaty Pracy Socjalnej „ 

 • na kwotę  804 373,27 zł.  -    42 osoby uczestniczyły  w projekcie  

 

 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet  2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Działanie 2.5  Promocja przedsiębiorczości

 

01.05.2005r. – 30.06.2007r. ” Moja firma to mój sukces „   

 • 1 156 900,00  zł.    -   30 osób otrzymało dotację

01.01.2006r. – 30.11.2008r. ” Moja firma to mój sukces II „ 

 • 1 041 850,00  zł.   -    30 osób otrzymało dotację

01.10.2006r. – 31.03.2008r. ” Moja firma to mój sukces III„

 • 838 000,00  zł.   -     24 osoby otrzymało dotację

 

 

PROGRAM - PHARE 2002  „Aktywne formy zapobiegania bezrobociu”

 

 

15.04.2004 – 14.03.2005  Program  ” Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem”  projekt  „Bezrobocie to przeszłość – integracja zawodowa szansą na znalezienie pracy” 

 • na kwotę 49 142,7 euro - 160 osób uczestniczyło w projekcie

 

21.10.2004r. – 30.09.2005r.   Programu „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży” projekt    „ Turystyka szansą dla młodych”

 • na kwotę 53.937,87 euro  -122 osoby uczestniczyły w projekcie

 

30.11.2004r. – 31.07.2005 r.    Programu „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”

 projekt : „Międzynarodowe certyfikaty z informatyki furtką na światowy rynek pracy „

 • na kwotę 46 047,82 euro 162 osoby uczestniczyły  w projekcie

 

 

 

Pozostała działalność Stowarzyszenia

 

 

09.2008r. SWP  podpisało ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE umowę na realizację cyklu szkoleń w ramach projektu „Centrum integracji społecznej AGAPE-Przebudzenie uśpionych ku aktywności społecznej i zawodowej”- Aktywizacja zawodowa  i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

 

01.2004r. Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku publicznego , Przeznaczenie podatku na:

- organizację szkoleń zmieniających lub podwyższających kwalifikacje osób bezrobotnych,

- organizację  i współorganizację masowych imprez kulturalnych i sportowych,

-  akcje charytatywne,

-  wkład własny do realizacji projektów z Funduszy Europejskich skierowanych do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych,

- prowadzenie bezpłatnych usług informacyjnych na rzecz osób bezrobotnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

 

01.2004r Przystąpienie do sieci Krajowego Systemu Usług przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 08.11.2004r.otrzymanie Akredytacji KSU 

 

11. 2004r. przeprowadzenie procesu certyfikacji który  potwierdził  wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa.

11. 2006r. poszerzenie zakresu certyfikacji o usługi informacyjne.

 

 

Lata 2003, 2004, 2006 trzy etapowa realizacja budowy parkingu na kwotę 111481,25 zł. przy budynku Stowarzyszeniu w ramach programu Partnerstwo Lokalne dofinansowanego przez Urząd Miasta Malborka na kwotę 68000zł. Partnerem przy realizacji I etapu był Bank Spółdzielczy w Sztumie

 

04-06.2002r. realizacja programu finansowanego przez Fundację Stefana Batorego „Upominek” w ramach Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym na kwotę 10000zł. Celem programu było zorganizowanie ciekawych zajęć pozalekcyjnych wychowankom placówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku, możliwość wykorzystania manualnych zdolności wychowanków i promowanie ich prac wśród turystów odwiedzających Malbork. Wyniki: Część prac wychowanków udało się sprzedać podczas kiermaszu w Ośrodku, w Starostwie oraz na stoisku podczas Dni Malborka. Zebrane zostało ogółem 3228 zł.

 

02.2002 r. realizacja projektu „Malujemy z komputerem” dla 20 dzieci z terenów gminy Lichnowy finansowanego przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa za kwotę 10000 zł.

 

01.2002r. realizacja projektu „Ferie z komputerem” dla 20 dzieci z terenu miasta i gminy Nowy Staw finansowanego przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa za  kwotę 10000 zł.

 

12.2001r. realizacja programu „Autokreacja – Waplewo 2001” organizowanego przy współpracy z The Prince of Wales International Business Leaders Forum, mającego na celu zwiększenie skuteczności w poszukiwaniu pracy przez osoby będące długotrwale bezrobotne. Przygotowanie do kontaktu z pracodawcą, podniesienie poziomu wiary w siebie;

 

1999 – 2000 realizacja Projektu Rozwoju Polskich Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości – „Projekt – EBAC w Polsce” celem projektu było wzmocnienie segmentu mikro firm i sektora małej przedsiębiorczości w Polsce. Projekt działał na bazie partnerstwa szkoleniowego nawiązanego pomiędzy uczelnią Confederation College z kanadyjskiego miasta Thunder Bay i Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, Nowogardzie, Bornym Sulinowie, Słupsku, Koszalinie, Tomaszowie Mazowieckim i Ozorkowie; 

 

06-07.1999r. realizacja projektu „Jak ułatwić bezrobotnym kobietom uzyskanie zatrudnienia?” – czyli przygotowanie kobiet do aktywnego poszukiwania i pozyskiwania pracy. Projekt finansowany przez Fundację Stefana Batorego na kwotę 12 628zł., jego celem była aktywizacja bezrobotnych kobiet z rejonu Malborka i okolic ,  zostało przeszkolonych 20 kobiet.

 

09-12.1998r.  realizacja projektu  „Jak ułatwić start zawodowy młodzieży z rodzin ubogich -czyli przygotowanie przyszłych absolwentów zasadniczych i średnich szkół zawodowych do aktywnego poszukiwania i pozyskiwania pracy”. Projekt finansowany  przez Krajowy Urząd Pracy, a jego celem była aktywizacja młodzieży  z rejonu Malborka i okolic zostało przeszkolonych 16 uczniów  za kwotę 18000 zł.

 

 

Organizacja Imprez Kulturalnych

 

05. 2004 organizacja VI Edycji Eliminacji Pucharu Polski 2004 w narciarstwie wodnym – slalom; 

09. 2004 organizacja Pucharu Polski 2004 w narciarstwie wodnym – slalom; 

 

2004,2005,2006,2007 Stowarzyszenie jako współorganizator Malborskiego Przeglądu Muzycznego „Zamczysko 2004”. „Zamczysko 2005”, „Zamczysko 2006”,” Zamczysko 2007”.

07.2004r. współfinansowanie ze zdobytych środków 24400zł.  XI Międzynarodowego Zlotu Miłośników VW Garbusa & CO. W Sztumie. 

 

07.2001r. sfinansowanie ze zdobytych środków 12600zł. pokaz sztucznych ogni na imprezie plenerowej „Oblężenie Malborka”

 

06.2001 sfinansowanie ze zdobytych środków 22000zł meczu towarzyskiego „Pomezania” - „Orły Górskiego”

 

05.2003r.- 2004 - 2005 organizacja imprezy „Bezpieczni w Europie”. Dla uczestników imprezy plenerowej przygotowano takie atrakcje jak: eliminacje do Pucharu Polski w slalomie na nartach wodnych, akrobacje i piramidy na rzece Nogat, strzelanie z łuku, prezentacje państw unijnych przez młodzież szkół gimnazjalnych i średnich,  bicie monet. Imprezy finansowane ze środków Urzędu Miasta, Rafinerii Gdańskiej, Banku PKO BP, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, BGŻ Warszawa, Starostwa Powiatowego w Malborku, Centrum Szkoleniowego w Malborku, Organiki itp. 

 

Organizacja Konferencji

 • 11.2003r Wykorzystać członkostwo w Unii Europejskiej przy współpracy z Izbą Domów Maklerskich w Malborku  - uczestniczyło 60 osób.

 

 • 05.2003r „Korzyści dla rozwoju regionów w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”   w Malborku, uczestniczyło 100 osób.

 

 • 07.2001r „Zasady emisji obligacji komunalnych w kontekście programów pomocowych Unii Europejskiej”  w Malborku - uczestniczyło 150osób.

 

 • 06.1999r  „Prywatyzacja w ochronie zdrowia” w Malborku, uczestniczyło 150osób.

 

 • 09.1999r „Kierunki rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ubezpieczeniowym - doświadczenia polsko-niemieckie ” w Sobieszowie, uczestniczyło 200 osób. 

 

 • 10.2000r „Formom szkolenia i doradztwa dla drobnych przedsiębiorstw, kobiet i młodzieży z regionów szczególnie zagrożonych bezrobociem” w Malborku jako współorganizator międzynarodowej Konferencji,  w której udział wzięło 100 osób.

 

 

 • 08. 2001 „Zasady emisji obligacji komunalnych” przy współpracy z Krajowym Depozytem papierów Wartościowych S.A. w Malborku, uczestniczyło 150 osób.