Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 

1.„Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości" zwane dalej Stowarzyszeniem jest osobą prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 40 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.

2.Stowarzyszenie może używać nazwy w języku angielskim "Association of Small Business Supporting".

3.Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci według wzorów określonych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

 

§2.

 

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Malbork.

2.Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3.

 

1.Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych w warunkach określonych w statutach tych organizacji, wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

2.Stowarzyszenie ma charakter apolityczny.

 

§4.

 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§5.

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może też zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilnoprawne.

Rozdział II - CELE STOWARZYSZENIA l SPOSOBY ICH REALIZACJI

§6.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1.działalność oświatowa  , w  szczególności poprzez:

a)prowadzenie szkoleń mających na celu przekwalifikowanie i dokształcanie bezrobotnych oraz osób zatrudnionych.

b)organizowanie szkoleń o podstawach przedsiębiorczości oraz różnych form dokształcania początkujących przedsiębiorców.

 

2.zwalczanie bezrobocia i jego skutków poprzez:

a)organizowanie pomocy rzeczowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej dotkniętych bezrobociem.

b)organizowanie miejsc pracy dla osób znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach i bezrobotnych,

3.wspieranie przedsiębiorczości poprzez:

a)udzielanie pomocy osobom zamierzającym założyć przedsiębiorstwo prywatne,

b)prowadzenie działalności pożyczkowej i poręczeniowej dla bezrobotnych rozpoczynających działalność  oraz małych i średnich firm.

 

4.rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu,

5.wspieranie  inicjatyw społecznych w zakresie:

a)oświaty i wychowania

b)kultury

c)dobroczynności,

d)ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

e)kultury fizycznej i sportu,

f)rozwoju gospodarczego,

6.wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Stowarzyszenia,

7.prowadzenie działalności kulturalnej.

8.wspieranie edukacji, rehabilitacji i przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych.

9.szkolenia, kursy, poradnictwo i doradztwo,

10. eliminowanie barier na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ( m.in. osoby niepełnosprawne, bezrobotne, opuszczające placówki zastępcze, zakłady karne, ośrodki pomocy itp. ), poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, mający na celu przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację społeczną,

11.wsparcie, doradztwo, opieka psychologiczna dla otoczenia rodzin,

12.integracja w szerokim zakresie, również instytucji,

13.kształcenie zawodowe.

 

§ 7.

 

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:

1.Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości a w szczególności poprzez wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej,

2.Prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości a w szczególności prowadzenie szkoleń i doradztwa,

3.Prowadzenie Funduszy Pożyczkowych,

4.Prowadzenie Funduszu Poręczeniowego,

5.Prowadzenie Funduszu Lokalnego - kapitału żelaznego,

6.Prowadzenie Banku Żywości,

7.Prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy

8.Prowadzenie działalności gospodarczej na cele statutowe.

9.Organizowanie spotkań, konferencji i szkoleń,

10.Gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych,

11.Rozdzielanie funduszy na cele dobroczynne w dziedzinie kultury,  oświaty i wychowania, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu, rozwoju gospodarczego,

12.Prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia,

13.Współpraca z innymi organizacjami wspierającymi inicjatywy lokalne,

14.Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych,

15.Świadczenie usług dla donatorów w realizacji celów dobroczynnych,

16.Świadczenie usług dla firm w zakresie umów sponsoringu,

17.Współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej właściwymi w sprawach zatrudnienia i bezrobocia oraz rozwoju gospodarczego.

18.Podejmowanie wszelkich innych działań służących rozwojowi społeczności lokalnych oraz realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

d)przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia, uchwał organów Stowarzyszenia i powszechnie obowiązującego prawa,

e)regularnie opłacać składki członkowskie.

 

 

§ 12.

 

Zabrania się Członkom Stowarzyszenia:

 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2. Przekazywania  majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji

4. Zakupu  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 13.

 

1.Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wspiera Stowarzyszenie finansowo, organizacyjnie, rzeczowo lub w inny zadeklarowany sposób.

2.Członek wspierający - osoba fizyczna - ma prawo:

a) uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zebrania,

b) zgłaszać uwagi i wnioski zmierzające do zwiększenia efektywności działań Stowarzyszenia.

3.Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od doręczenia uchwały na piśmie, za pośrednictwem Zarządu.

4.Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmie w tej sprawie uchwałę.

5.Ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie, następuje po założeniu stosownego oświadczenia woli z uzasadnieniem.

6.Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

 

 

§ 14.

 

1.Członkostwo zwyczajne nabywa się poprzez:

a)złożenie deklaracji pisemnej,

b)uiszczenie wpisowego w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie,

c)pozytywna opinia dwóch członków wprowadzających,

d)decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu, ale nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji i uiszczenia wpisowego,

e)nie można ponownie przyjąć członka raz wykluczonego.

2.Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet Stowarzyszenia kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od otrzymania uchwały na piśmie za pośrednictwem Zarządu.

 

 

§ 15.

 

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu  ustaje na skutek:

a)dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu

b)wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy

-z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszeni

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia

c)śmierci członka

d)utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

2.Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały na piśmie, za pośrednictwem Zarządu.

 

§ 16.

 

1.Członkiem honorowym, za jego zgodą, może zostać osoba fizyczna lub prawna, która swoim działaniem lub autorytetem wybitnie wspiera cele Stowarzyszenia.

2.Uchwałę o nadaniu tej godności podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów przy obecności przynajmniej 50 % uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział IV - WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17.

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie,

2. Komisja Rewizyjna,

3. Zarząd.

 

 

§ 18.

 

1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 19.

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla właściwości innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:

1.ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia,

2.powołanie i odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jego poszczególnych członków,

3.przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i udzielenie mu absolutorium,

4.przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,

5.zatwierdzanie statutu i jego zmian,

6.nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

7.ustalenie wysokości wpisowego,

8.ustalenie wysokości składek członkowskich,

9.ustalanie górnej granicy zobowiązań zaciąganych przez Zarząd.

 

§ 20.

 

Walne Zgromadzenie może być:

1.zwyczajne,

2.nadzwyczajne.

 

 

§ 21.

 

1.Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej dwa razy w roku za pomocą listów poleconych, nadanych co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienia można także dokonać bezpośrednio z pisemnym potwierdzeniem przez osobę zawiadomioną.

2.Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia musi zawierać proponowany porządek obrad. Propozycje uzupełniające do porządku obrad można zgłaszać do dziesiątego dnia roboczego przed terminem zebrania o czym należy zawiadomić członków.

3.Porządek obrad jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.

4.Uchwały podjęte z naruszeniem przepisów niniejszego paragrafu są nieważne.

 

 

§ 22.

 

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna w następujących przypadkach:

a)z własnej inicjatywy,

b)na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie przewidzianym dla zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

§ 23.

 

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 50 % członków w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy Statutu przewidują tryb szczególny.

2.Na wniosek członka głosowanie jest tajne po uprzednim przegłosowaniu przez Walne  Zgromadzenie

3.Walne Zgromadzenia są protokołowane.

 

 

§ 24.

 

1.Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością majątkowo-finansową Stowarzyszenia.

2.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a)przeprowadzanie kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia w jego siedzibie,

b)nawiązywanie stosunku pracy i umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu,

c)prawo zgłaszania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

d)zgłaszanie wniosków o odwołanie członków Zarządu,

e)opiniowanie planów pracy i działalności bieżącej,

f)rozpatrywanie odwołania w sprawie odmowy przyjęcia nowych członków przez Zarząd Stowarzyszenia,

g)podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków w przypadku odmowy Zarządu,

h)składanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu,

i)stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

 

§ 25.

 

1.Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

2.Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenia w sposób tajny i bezpośredni w obecności 50 % członków uprawnionych do głosowania.

3.Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w ciągu 14 dni od dnia wyborów.

4.Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

 

§ 26.

 

1.Posiedzenia plenarne Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.,

5.Członkowie Komisji Rewizyjnej  nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości  nie wyższej niż przeciętne  miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez GUS za rok poprzedni.  

6.Do zajęcia stanowiska przez Komisję Rewizyjną potrzebna jest potwierdzona na piśmie zgoda dwóch jej członków.

7.Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.

8.Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządzane są protokoły. Protokoły znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia.

 

 

§ 27.

 

1.Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia.

2.Dla obsługi Stowarzyszenia Zarząd tworzy biuro Stowarzyszenia określając jego organizację i zakres czynności.

3.Zarząd Stowarzyszenia może powoływać rady i komisje opiniodawcze.

 

§ 28.

 

1.Zarząd składa się z trzech do  pięciu osób wybieranych na okres 4 lat przez Walne Zgromadzenie  w obecności większości członków uprawnionych do głosowania. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Ukonstytuowanie się Zarządu odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia.

3.Odwołanie Zarządu może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej większością 2/3 członków w obecności nie mniej niż 50 % uprawnionych do głosowania.

4.Stosunek pracy i umowy cywilnoprawne z Prezesem Zarządu wykonującym zadania Stowarzyszenia zawodowo nawiązuje Komisja Rewizyjna, a z poszczególnymi Członkami Zarządu wykonującymi zadania Stowarzyszenia zawodowo nawiązuje Prezes Stowarzyszenia.

5.Zarząd podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.

6. Jeżeli skład Zarządu zmniejszy się w toku kadencji do stanu członków poniżej liczby określonej w ust.1, to na zwolnione miejsce Zarząd może dokoptować osoby, które na Walnym Zgromadzeniu otrzymały wymaganą ilość głosów (w kolejności otrzymanych głosów).

  

§ 29.

 

1.Do zadań Zarządu należy:

a)kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

b)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c)administrowanie majątkiem Stowarzyszenia,

d)nadzór nad sposobem wykorzystania pozyskiwanych funduszy,

e)prowadzenie księgowości Stowarzyszenia,

f)egzekwowanie składek członkowskich,

g)sporządzanie planu finansowego wspierania celów Stowarzyszenia,

h)zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,

i)zawieranie umów z innymi podmiotami,

j)podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia,

k)wydawanie zarządzeń w sprawach wewnątrz organizacyjnych,

l)realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

m)zwoływanie Walnego Zgromadzenia (zwyczajnego i nadzwyczajnego),

n)składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu.

2.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania oświadczeń woli we wszystkich                                                                                                     sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, natomiast w sprawach niemajątkowych w tym do parafowania i podpisywania za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

3.Prowadzenie spraw w zakresie zwykłych czynności Stowarzyszenia należy do Prezesa Zarządu lub osoby upoważnionej przez Zarząd.

4.Do zawierania umów o pracę z pracownikami Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.

 

Rozdział V - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 30.

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochody z tej działalności służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

 

§ 31.

 

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia wg  PKD jest :

 

1.Pozostałe formy kształcenia , gdzie indziej nie sklasyfikowane  PKD 80.42.Z

2.Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z

3.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A

4.Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z

5.Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi PKD 74.83.Z

6.Działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 74.84.A

7.Reklama PKD 74.40.Z

8.Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 91.33.Z

9.Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z

10.Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z

11.Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana PKD 51.70.B

12.Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 52.63.Z

13.Badania rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z

14.Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 22.22.Z

15.Pozostała działalność rozrywkowa , gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 92.34.Z

 

 

 

§ 32.

 

Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Stowarzyszenie wewnątrz struktury, bez jej  organizacyjnego wyodrębniania.

 

Rozdział VI - FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 33.

 

1.Stowarzyszenie może prowadzić Fundusz Lokalny - kapitał żelazny, który stanowi nienaruszalny majątek, z którego jedynie dochody przeznaczone są na cele statutowe Stowarzyszenia.

2.Fundusz Lokalny powiększony jest o otrzymane na ten cel subwencje, darowizny, spadki, zapisy, dochody ze zbiórek publicznych i imprez.

 

§34.

 

Dochodami Stowarzyszenia mogą być:

1.dochody ze zbiórek publicznych i imprez,

2.dotacje budżetowe i poza budżetowe, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski jak i zagranicy,

3.dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

4.dywidendy i zyski z akcji i udziałów,

5.dochody z działalności gospodarczej,

6.składki członkowskie,

7.inne wpływy.

§ 35.

 

1.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu.

2. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku nieruchomego podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.

3.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego podejmowane są przez Zarząd w zakresie posiadanych środków i stanu posiadania.

4.Stowarzyszenie ma prawo przeznaczyć majątek według woli sponsora na wskazane cele zgodne z celami Stowarzyszenia. W tym przypadku Stowarzyszenie może zakładać w ramach kapitału żelaznego odrębne Fundusze celowe, których składniki majątkowe zostaną przeznaczone na cele wskazane przez sponsora.

5.Górną granicę wysokości zobowiązań, które może zaciągać Zarząd określa Walne Zgromadzenie.

 

Rozdział VII - ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 36.

 

Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie członków większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 50 % upoważnionych do głosowania.

 

 

§ 37.

 

1.W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora celem przeprowadzenia likwidacji.

2.Likwidator przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie i w tym celu podejmuje czynności określone w ustawie o stowarzyszeniach.

3.Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji.

4.Likwidator zgłosi do sądu wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.

 

 

Tekst jednolity statutu uchwalony podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w dniu 17-03-2011 r.